หน้าแรก

SoftCon Phoenix HIS  

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล SoftCon Phoenix HIS เป็นระบบงานบน Windows ที่พัฒนาโดยบริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด รองรับการทำงานในส่วนงานให้บริการผู้ป่วยเต็มระบบ ตั้งแต่ งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานโภชนาการ งานเภสัชกรรม คลังยาและเวชภัณฑ์ งานคลีนิคสุขภาพ งานพยาธิวิทยา งานธนาคารเลือด งานรังสีกรรม งานกายภาพบำบัด งานห้องผ่าตัด ห้องรับชำระเงิน และเวชสถิติ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Tools) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ดูรายละเอียดของระบบเพิ่มเติม ได้ที่นี่] ข้อมูลเพิ่มเติม

SoftCon KPI

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
เป็นระบบงานสารสนเทศสำหรับหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างงบประมาณ และตามโครงสร้างตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการแบบต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับกรม (รวมถึงการวัดผลิตภาพ) การติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร
ระบบได้รับการออกแบบเป็น Web-based เพื่อความสะดวกในการรายงานผลข้อมูลดิบโดยหน่วยงานเจ้าภาพ และการเรียกดูรายงานสารสนเทศโดยผู้บริหาร อีกทั้งระบบยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง PDA เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานการปฏิบัติราชการผ่านเครื่อง PDA ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อใช้ข้อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ [ดูรายละเอียดของระบบเพิ่มเติม ได้ที่นี่] ข้อมูลเพิ่มเติม

SoftCon Asset

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ระบทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการครุัภัณฑ์ในสำนักงาน ตั้งแต่การรับครุภัณฑ์ การบันทึกข้อมุลรูปภาพเอกสารต่างๆ ที่ผูกกับครุภัณฑ์ การโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน การตรวจสอบครุภัณฑ์ การคำนวนค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง การแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ และการปิดงวด [ดูรายละเอียดของระบบเพิ่มเติม ได้ที่นี่] ข้อมูลเพิ่มเติม

SoftCon Tiger

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
เป็นระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรองรับการทำงานในส่วนการบริหารการจัดซือและงบประมาณ
ตั้งแต่การออกใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) ใบรับของ การเบิกจ่ายของ การแจ้งซ่อม การซ่อมบำรุงรักษา ทะเบียนเครื่องจักรและเครื่องมือ การต่ออายุ โดยสามารถดูประวัติการต่ออายุและประวัติการซ่อมของเครื่องจักรและเครื่องมือ ตลอดจนถึงสามารถควบคุมงบประมาณโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังรองรับการบันทึกประวัติการซื้อแบบ ประวัติโครงการ ประวัติการออกใบค้ำประกัน สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง โดยระบบสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ ไปประมวลผลเป็นรายงานสำหรับผู้บริหารในลักษณะของ Management Portal เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริหารจัดการได้อย่างมีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [ดูรายละเอียดของระบบเพิ่มเติม ได้ที่นี่] ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมรวมพระ (SoftCon Amulet)

โปรแแกรมรวมพระ [SoftCon Amulet] 1.5.0.0

โปรแแกรมรวมพระ [SoftCon Amulet] 1.5.0.0


สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ
ฝ่ายขาย: sales@softcon.co.th โทรศัพท์: 038-795070
สายด่วนโทร 086-3209268   (จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น. )

พันธมิตรของเรา :: บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด / ทองคำดอทคอม (http://www.thongcome.com)

© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat