Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs/wp-content/themes/suffusion/page-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-phoenix.php) is not within the allowed path(s): (D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\) in D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\wp-includes\theme.php on line 1078

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs/wp-content/themes/suffusion/page-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-phoenix.php) is not within the allowed path(s): (D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\) in D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\wp-includes\theme.php on line 1081
ระบบโรงพยาบาล [SoftCon Phoenix] » บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs/wp-content/themes/suffusion/page-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-phoenix.php) is not within the allowed path(s): (D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\) in D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\wp-includes\theme.php on line 1078

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs/wp-content/themes/suffusion/page-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-phoenix.php) is not within the allowed path(s): (D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\) in D:\Inetpub\vhosts\softcon.co.th\httpdocs\wp-includes\theme.php on line 1081

ระบบโรงพยาบาล [SoftCon Phoenix]

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล SoftCon Phoenix HIS เป็นระบบงานบน Windows ที่พัฒนาโดยบริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด รองรับการทำงานในส่วนงานให้บริการผู้ป่วยเต็มระบบ ตั้งแต่ งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานโภชนาการ งานเภสัชกรรม คลังยาและเวชภัณฑ์ งานคลีนิคสุขภาพ งานพยาธิวิทยา งานธนาคารเลือด งานรังสีกรรม งานกายภาพบำบัด งานห้องผ่าตัด ห้องรับชำระเงิน และเวชสถิติ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Tools) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการดูแลระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

KEY FEATURES ของระบบงาน

 • o รองรับการทำงานแบบ MDI (Multiple Document Interface) สามารถเปิดหน้าจอการทำงานได้หลายหน้าในเวลาเดียวกัน เพื่อความสะดวกและการทำงานที่ต่อเนื่อง เช่น แพทย์ที่ใช้หน้าจอตรวจรักษาผู้ป่วย สามารถเปิดหน้าจอเวชระเบียนเพื่อดูข้อมูลผู้ป่วยได้
 • o การติดตั้งระบบจะทำแบบ Centralized Deployment เมื่อเครื่องลูกข่ายเรียกใช้โปรแกรมระบบจะตรวจสอบว่ามี Version ใหม่ หรือไม่ หากมีจะทำการเรียกมาติดตั้งโดยอัตโนมัติ ลดต้นทุนบุคคลากรในการติดตั้งระบบ
 • o มีระบบ Dynamic Query & Report ช่วยให้สามารถปรับปรุง เพิ่มเติม การสอบถามข้อมูล (Query) และรายงาน (Report) ในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่แสดงออกที่หน้าจอการสอบถามข้อมูล (Query) สามารถ Export เป็น File Excel ได้ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานการสอบถามข้อมูลและรายงานได้
 • o สามารถปรับแต่งระบบ (Configuration) เพื่อให้ระบบยืดหยุ่นต่อนโยบายโรงพยาบาลและการใช้งาน โดยสามารถปรับแต่งระบบได้ 3 ระดับ คือ ทั้งระบบ (Global) เฉพาะเครื่อง (Machine) และเฉพาะผู้ใช้งาน (User)
 • o รองรับการกำหนดรูปแบบการให้รหัสเอกสาร (Sequence) โดยกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ Prefix และ Suffix ของรหัสได้อิสระ
 • o บันทึกรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแบบเข้ารหัส (Encrypted) ไม่สามารถดูได้แต่เปลี่ยนได้โดยผู้ดูแลระบบ
 • o สามารถเรียกดูประวัติ (Review) แบบสรุป ได้อย่างรวดเร็วโดยตรวจสอบข้อมูลการตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน LAB รังสีกรรม กายภาพ สามารถติดตาม Progress การตรวจรักษาได้อย่างสะดวก
 • o สามารถสร้างแบบบันทึก(Template) หรือสร้างคำช่วยเพื่อใช้ในการลงผลข้อมูล เช่น Template สำหรับการซักประวัติ (HX), การเจ็บป่วยปัจจุบัน(PI), ตรวจร่างกาย(PE) , การวินิจฉัยแยกโรค (DDX)
 • o มี Template ช่วยประเมินข้อมูลเฉพาะทางในระบบ เช่น ระดับความน่าจะเป็นของการแพ้ยา (Naranjo’s Algorithm), APGARS Score, BISHOP Score, BIRADS SCORE, GA Assessment
 • o สามารถเชื่อมโยงการทำงานของระบบกับ Laboratory Information System (LIS) เพื่อ รับ-ส่งผลการตรวจ LAB เมื่อสิ่งส่งตรวจถูกวิเคราะห์ผลโดย LIS และตรวจสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์แล้ว ผล LAB จะปรากฏที่หน้าจอตรวจแพทย์ทันที
 • o สามารถวินิจฉัยซ้ำ (Re-Diagnosis) , สั่งยาเดิม (Re-Medication) , สั่งรายการแบบเป็นชุดรายการ (Set) ได้แก่ ชุดยาและเวชภัณฑ์, ชุด Lab, ชุดรายการ X-Ray, ชุดรายการหัตถการ หรือสั่งตามกลุ่มได้ เช่น กลุ่มยาตาม MIMS กลุ่ม LAB
 • o สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญ เช่น สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้ (ADR), ยาที่เป็นปฏิกริยาต่อกัน (DI) , ยาที่มีโอกาสแพ้ข้าม (Cross Reaction) , ยา DUE, ยาที่มีความเสี่ยงสูง (HAD), ยาที่อยู่ในกลุ่ม MIMS เดียวกัน, ยาอันตรายต่อสตรีมีครรภ์, การสั่งยาเกินขนาดปลอดภัย
 • o สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่แพทย์สั่งยาซึ่งสิทธิการรักษาของผู้ป่วยไม่รองรับ โดยแสดงยาที่ใช้แทนกัน (CONVERT) มาให้เลือก เช่น เมื่อแพทย์สั่งยา FLEMEX SYR 60 ML ให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง จะแสดงข้อมูล ยาใช้แทนกัน เพื่อให้แพทย์สั่งทดแทนคือ BROMHEXINE ELIXIR 60 ML
 • o มี Indicator บอกสถานะการสั่ง Lab, X-Ray ที่หน้าจอห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย เพื่อให้ทราบเมื่อผลออกแล้ว
 • o สามารถบันทึกข้อมูลสื่อ ได้ 3 ประเภท คือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อใช้ประกอบการตรวจรักษาผู้ป่วย เช่น การบันทึกรูปผู้ป่วยสำหรับงานเวชระเบียน, การบันทึกรูปยาช่วยป้องกัน Med Error และการบันทึกรูปการตรวจรักษา
 • o จัดการทำงานในส่วนที่มีการทำงาน (Transaction) เป็นจำนวนมากๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Barcode เช่น การจัดยา การตรวจสอบยา การขอยืม/คืน แฟ้มเวชระเบียน
 • o การจัดการ Stock ยาและเวชภัณฑ์ แบบ Real-Time โดยปรับปรุงสต็อกทันทีเมื่อมีการรับยา, สั่งยา (จองสต๊อก), จ่ายยา เมื่อแพทย์สั่งยาที่ไม่มีในสต๊อก จะสามารถแจ้งเตือนแพทย์ได้ (ป้องกันการไม่มียาจ่ายผู้ป่วย)
 • o สามารถแจ้งเตือนเมื่อยาและเวชภัณฑ์ในคลังถึงจุดสั่งซื้อ และคำนวณปริมาณยาที่จะต้องสั่งเพิ่มจากอัตราการใช้
 • o รองรับการใช้สิทธิการรักษาได้มากกว่า 1 สิทธิ ในการมาตรวจแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดสิทธิหลักและสิทธิรองที่ผู้ป่วยต้องการใช้ได้ หากวงเงินของสิทธิหลักเต็ม เช่น สิทธิ พรบ. ระบบสามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิรองให้อัตโนมัติ โดยระบบรองรับการตรวจสอบวงเงินจากสิทธิ ในกรณีที่ผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อเนื่องได้
 • o สามารถให้ส่วนลดค่ายาผู้ป่วยแบบระบุเป็นร้อยละหรือจำนวนเงิน ซึ่งระบบจะคำนวนเป็นส่วนลดต่อรายการโดยอัตโนมัติ
 • o สามารถรวม (Merge) ข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วย 1 คนมีหลาย HN
 • o สามารถคำนวณ DRG ได้แบบ Real-time ในขณะที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • o สามารถปรับแต่ง Configuration เพื่อให้ระบบยืดหยุ่นต่อนโยบายโรงพยาบาล เช่น การกำหนดว่าการสั่งยาแพทย์ต้องการข้อมูลการวินิจฉัย (Diagnosis) ก่อนหรือไม่ การจำหน่ายต้องการข้อมูลการวินิจฉัย(Diagnosis) ก่อนหรือไม่
 • o สามารถบันทึกข้อมูลการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และกำหนดสูตรการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของหัตถการที่ทำให้กับผู้ป่วยได้ เช่น กำหนดว่าการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อรองรับงาน Utilization Management (UM)
 • o มีระบบ Memo สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ผ่านทางระบบ
 • o มีระบบช่วยเหลือแบบ Online ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูคู่มือการใช้งานได้แบบ Online

KEY FEATURES ของการทำงานในระบบ SoftCon HIS

o สามารถ Export ข้อมูลในระบบเพื่อ ส่งออกเป็น Data File ให้กับหน่วยงานภายนอกได้ เช่น 12 แฟ้ม / PP แฟ้ม / 18 แฟ้ม ของ สปสช.

© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat