ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

SoftCon Phoenix HIS 

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล SoftCon Phoenix HIS เป็นระบบงานบน Windows ที่พัฒนาโดยบริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด รองรับการทำงานในส่วนงานให้บริการผู้ป่วยเต็มระบบ ตั้งแต่ งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานโภชนาการ งานเภสัชกรรม คลังยาและเวชภัณฑ์ งานคลีนิคสุขภาพ งานพยาธิวิทยา งานธนาคารเลือด งานรังสีกรรม งานกายภาพบำบัด งานห้องผ่าตัด ห้องรับชำระเงิน และเวชสถิติ รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Tools) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


SoftCon KPI

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

เป็นระบบงานสารสนเทศสำหรับหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างงบประมาณ และตามโครงสร้างตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการแบบต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับกรม (รวมถึงการวัดผลิตภาพ) การติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร

ระบบได้รับการออกแบบเป็น Web-based เพื่อความสะดวกในการรายงานผลข้อมูลดิบโดยหน่วยงานเจ้าภาพ และการเรียกดูรายงานสารสนเทศโดยผู้บริหาร อีกทั้งระบบยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง PDA เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานการปฏิบัติราชการผ่านเครื่อง PDA ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อใช้ข้อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์


SoftCon Asset

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน
ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

ระบทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการครุัภัณฑ์ในสำนักงาน ตั้งแต่การรับครุภัณฑ์ การบันทึกข้อมุลรูปภาพเอกสารต่างๆ ที่ผูกกับครุภัณฑ์ การโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน การตรวจสอบครุภัณฑ์ การคำนวนค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง การแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ และการปิดงวด


โปรแกรมรวมพระ (SoftCon Amulet)

ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

โปรแกรมฐานข้อมูลพระเครื่องส่วนบุคคลซึ่งช่วยให้บริหารข้อมูล การสะสม แลกเปลี่ยนพระเครื่องของท่านเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

สามารถบันทึกข้อมูลการเช่าพระเครื่อง ค้นหาข้อมูลพระเครื่องที่ท่านมีอยู่ / พระเครื่องที่ท่านปล่อยเช่าแล้ว บันทึกข้อมูลการปล่อยเช่าพระเครื่อง คำนวณกำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง บันทึกข้อมูลประวัติการประกวดพระเครื่องแต่ละรายการของท่านได้ สามารถกำหนดข้อมูลส่วนตัวของท่านเข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบรับรองพระเครื่อง (หลักฐานการขาย) ให้แก่ผู้ที่เช่าพระเครื่องต่อจากท่านได้ สร้างแคตตาล๊อกพระเครื่องในแบบที่ท่านต้องการ รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานพระเครื่องที่ท่านมีอยู่ได้ เช่น รายงานมูลค่าพระเครื่อง รายงานการเช่าพระ รายงานการปล่อยพระ


สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ

ฝ่ายขาย: sales@softcon.co.th โทรศัพท์: 038-795070, 081-8888028, 086-3764633


© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat