ผลงานในอดีต

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ระบบธนาคารเลือด
ปีที่เสร็จ : 2554
ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  กรมแพทย์ทหารบก  จังหวัดอุดรธานี
ชื่อระบบ : ระบบงานธนาคารเลือด
รายละเอียด :  Module การทำงานเพิ่มเติมจากระบบงานเดิม โดยรองรับการทำงานสำหรับธนาคารเลือด ต้้งแต่ การลงทะเบียนข้อมูลผู้บริจาคโลหิต (Donor) การรับบริจาคโลหิต การตรวจสอบเลือด การเบิก-จ่ายเลือด  และสามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานประจำวันของแผนกธนาคารเลือดมาออกรายงานให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ระบบ Phoenix
ปีที่เสร็จ : 2552
ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  กรมแพทย์ทหารบก  จังหวัดอุดรธานี
ชื่อระบบ : ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล SoftCon Phoenix
รายละเอียด :  ระบบงานโรงพยาบาลซึ่งรองรับการทำงานในส่วนงานให้บริการผู้ป่วยเต็มระบบ ตั้งแต่ งานเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานโภชนาการ งานเภสัชกรรม คลังยาและเวชภัณฑ์ งานคลีนิคสุขภาพ งานพยาธิวิทยา งานรังสีกรรม งานกายภาพบำบัด งานห้องผ่าตัด ห้องรับชำระเงิน และเวชสถิติ มีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Tools) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการดูแลระบบได้อย่างมี  รวมถึงมีระบบรายงานสำหรับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการรักษาผู้ป่วยประจำวัน (Daily Transaction) มาประมวลผลเป็นรายงานสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงแรงงาน

ระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
ปีที่เสร็จ : 2551
ชื่อลูกค้า : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ชื่อระบบ : ระบบติดตามประเมินผล กระทรวงแรงงาน
รายละเอียด : ระบบ Web Application และ Mobile Application รองรับการปฏิบัติงานตามแผนราชการตามเอกสารงบประมาณในแต่ละปีในระดับกระทรวงและระดับกรม  รองรับการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรอง โดยระบบสามารถสร้างสูตรคำนวรตัวชี้วัด (KPI) จากข้อมูลดิบได้ มีระบบสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากระบบประกอบการตัดสินใจบริหารราชการตามตัวชี้วัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

สภาวิชาชีพบัญชี


ปีที่เสร็จ : 2548
ชื่อลูกค้า : สภาวิชาชีพบัญชี
ชื่อระบบ : ระบบทะเบียนสมาชิก ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี
รายละเอียด : ระบบสามารถบันทึกการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์บัตรสมาชิก สามารถอนุมัติและยกเลิกสมาชิกภาพ สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามช่วงเวลาโดยใช้ Temporal Database และสามารถพิมพ์เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้

กระทรวงแรงงาน


ปีที่เสร็จ : 2548
ชื่อลูกค้า :สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(ทำการพัฒนาระบบในนามของสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ชื่อระบบ : โครงการปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายละเอียด : วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการ เพื่อให้ได้ระบบสำหรับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการต่างๆ และตัวชี้วัดต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่เสร็จ : 2547
ชื่อลูกค้า : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อระบบ : เว็บไซด์และระบบจัดการสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (http://www.asa.or.th)
รายละเอียด : เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมต่างๆ มี Web Board, News, Jobs, ฯลฯ

บริษัท แอมเวย์ จำกัด


ปีที่เสร็จ : 2546
ชื่อลูกค้า : บริษัท แอมเวย์ จำกัด
ชื่อระบบ : ระบบแสดงประวัติความสำเร็จของสมาชิก (Success History Display Kiosk)
รายละเอียด : Kiosk แสดงประวัติ และความสำเร็จของสมาชิกขายตรงแอมเวย์ โดยมีฐานข้อมูล Off-line ไว้บนเครื่อง Kiosk ฐานข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ โดยนำใช้โปรแกรมแปลงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาเป็นฐานข้อมูลที่ใช้บน Kiosk สามารถเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่ไม่มีบนเซิร์ฟเวอร์เข้าไป

บริษัท สุวลี จำกัด

ปีที่เสร็จ : 2546 (V 3.5)
ชื่อลูกค้า : บริษัท สุวลี จำกัด
ชื่อระบบ : ระบบบริหารการส่งวัสดุก่อสร้าง (Aggregate Delivery Management System)
รายละเอียด : ระบบบันทึกน้ำหนักรถบรรทุกเปล่าและน้ำหนักรถบรรทุกที่บรรทุกวัสดุแล้วจากตาชั่งอิเลคโทรนิคส์, เก็บข้อมูลการส่งวัสดุ เข้าฐานข้อมูล, พิมพ์ใบส่งวัสดุ, บันทึกเวลาที่ใช้ไปในการส่งวัสดุ และจัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับการส่งวัสดุ
เวอร์ชันแรกพัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 และได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ จนในปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 3.5

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ปีที่เสร็จ : 2545
ชื่อลูกค้า : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ชื่อระบบ : ระบบสารสนเทศการจัดฝึกอบรม (ICAAT Training Information System)
รายละเอียด : ระบบสามารถจัดเก็บหลักสูตรการอบรมและรุ่นที่เปิดลงฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมหลักสูตรรุ่นต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกและบุคคลภายนอก สามารถพิมพ์แบบสอบถามออกมา และจัดเก็บผลที่ได้รับจากแบบสอบถามที่กรอกแล้ว ออกรายงานสถิติได้ จัดเก็บข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสามารถออกรายงานประเมินผลการสอบผู้สอบบัญชีของผู้เข้าอบรมหลักสูตรสอบบัญชีได้

ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่เสร็จ : 2545
ชื่อลูกค้า : ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อระบบ : ระบบสารสนเทศการสอบ Michigan Test
รายละเอียด : ระบบสามารถบันทึกการสมัครสอบ ออกบัตรสอบ จัดที่นั่งสอบ บันทึกคะแนนสอบในแต่ละรอบการสมัคร พิมพ์รายงานเพื่อขออนุมัติคะแนนสอบ และบันทึกการอนุมัติผลการสอบ โดยมีรายงานต่างๆประกอบการทำงาน

บริษัท สุวลี จำกัด

ปีที่เสร็จ : 2544
ชื่อลูกค้า : บริษัท สุวลี จำกัด
ชื่อระบบ : ระบบโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (Time Sheet)
รายละเอียด : ระบบสามารถบันทึกเวลาและรายละเอียดการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโครงการที่กำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมในการคำนวณต้นทุนของโครงการ โดยกำหนดมูลค่าของโครงการและอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ในโครงการ รวมทั้งพิมพ์ผลสรุปต่างๆ ทางรายงาน

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ปีที่เสร็จ : 2544
ชื่อลูกค้า : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ชื่อระบบ : ระบบทะเบียนสมาชิก (ICAAT Member Information System)
รายละเอียด : ระบบสามารถบันทึกและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสมาชิกหมวดต่างๆตามระเบียบสมาคม ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานที่ใช้ในการสมัครของผู้สมัครสมาชิก และสามารถออกหนังสือทวงถามหลักฐานจากผู้สมัครได้ สามารถออกหนังสือเชิญ ชวนให้สมาชิกต่ออายุสมาชิกเมื่อใกล้ครบกำหนด และถอนสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติในกรณี ที่สมาชิกไม่ต่ออายุ ระบบสามารถจัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งการออกป้ายติดหน้าซองจดหมายตามเงื่อนไขกลุ่มสมาชิกที่ต้องการได้

 

 

© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat