บริการของเรา

วิเคราะห์ระบบ

ให้บริการในการศึกษาความต้องการระบบ (System Requirement) ของผู้ใช้งานระบบในระดับต่างๆ ในองค์กร โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบในระดับต่างๆ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการทำงาน และ การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อทำการเก็บรวมรวมข้อมูลจริง (Fact Gathering) และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการระบบของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งความต้องการดังกล่าวนี้จะรวมถึงความต้องการที่ผู้ใช้งานระบบทราบและมี ความต้องการแต่ไม่สามารถสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์ระบบทราบได้ ในการวิเคราะห์ระบบ เราจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement Specification) เพื่อเป็นตัวกลางยืนยันความเข้าใจระหว่างเราในฐานะนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งานระบบอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน

ออกแบบระบบ

ให้บริการออกแบบระบบ เพื่อนำเอาความต้องการของผู้ใช้งานระบบที่ได้รับจากการวิเคราะห์ระบบ มาทำการออกแบบระบบและสร้างเอกสารข้อกำหนดการออกแบบระบบ (System Design Specification) โดยมีการออกแบบในส่วนต่างๆ ดังนี้

 • การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design) ออกแบบโดยใช้ Entity Relationship Diagram และ Data Dictionary
 • การออกแบบเชิงออปเจกต์ (Object-oriented Design) โดยใช้ Unified Modeling Language (UML)
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน (Process Design) โดยใช้ Data Flow Diagram (DFD)
 • การออกแบบหน้าจอและโปรแกรมต้นแบบ (User Interface and Prototype Design)
 • การออกแบบรายงานที่ต้องการจากระบบ (Report Design)

นอกเหนือจากภาษาและไดอะแกรมมาตรฐานเหล่านี้ เรายังอาจใช้ภาษาและไดอะแกรมสำหรับการสร้างโมเดลอื่นๆที่เหมาะสมแก่การออก แบบกรณีนั้นๆ เมื่อทำการออกแบบในส่วนต่างๆ แล้วเสร็จจะนำรายละเอียดการออกแบบที่ได้มาจัดทำ Proof-of-concept Model เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าสิ่งที่ออกแบบไว้สามารถทำได้ตาม System Requirement Specification

พัฒนาระบบ

ให้บริการพัฒนาระบบ (System development) ทั้งในส่วนของระบบงานที่ทำงานแบบรวมศูนย์ (Centralized Application) และแบบกระจาย (Distributed Application) ซึ่งอาจเป็นระบบงานที่ทำงานบนวินโดว์ (Windows-based application) ระบบงานบนเว็บ (Web-based application) หรือระบบงานบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application) รวมถึง การให้บริการพัฒนา Web Site และ ระบบงาน E-commerce

พัฒนาคอมโพเนนต์และเครื่องมือ

ให้บริการพัฒนาคอมโพเนนต์ (Component) และ เครื่องมือ (Tools) เพื่อช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยช่วยให้นักพัฒนาระบบสามารถพัฒนาระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ โดยใช้คอมโพเนนต์และเครื่องมือต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้น

ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ

ให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำด้านระบบสารสนเทศ (Information System) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบงานทางสารสนเทศแบบต่างๆ เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน (Solutions) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เทคโนโลยีต่างๆ ที่เรามีความเชี่ยวชาญได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) DSS (Decision Support System) ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouses) ระบบเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ OLAP (Online Analysis Processing) เป็นต้น

เรายังให้บริการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านสมรรถนะของระบบ ทั้งด้านฐานข้อมูล แอพพลิเคชัน เครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย

บุคลากร

เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยได้รับใบรับรองจาก Microsoft ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
 • Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 • Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)

เทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ

Programming Languages

 1. Microsoft Visual C#
 2. Microsoft ASP .NET
 3. Microsoft Visual Basic .NET
 4. Microsoft Visual Basic 6.0
 5. Microsoft ASP
 6. Java
 7. Hyper-Text Markup Language (HTML)
 8. Extensible Markup Language(XML)

Development Frameworks

 1. .NET Framework

 2. Component Object Model (COM)

System Architectures

 1. n-Tier Architecture
 2. Service-oriented Architecture (SOA)
 3. Client/Server Architecture
 4. XML Web Services

Database Management Systems

 1. Microsoft SQL Server 2008
 2. Microsoft SQL Server 2005
 3. Microsoft SQL Server 2000
 4. Microsoft SQL Server 7
 5. Microsoft SQL Server CE
 6. Microsoft Access 2003/XP/2000/97

Operating Systems

 1. Microsoft Windows Server 2003/ 2008
 2. Microsoft Windows 2000 Server/Professional
 3. Microsoft Windows NT Server/Workstation
 4. Microsoft Windows Vista / 7
 5. Microsoft Windows XP Professional
 6. Microsoft Windows 9x/ME

Modeling Techniques

 1. Unified Modeling Language (UML)
 2. Entity-Relationship Diagram (ERD)
 3. Data Flow Diagram (DFD)

Other Tools

 1. Crystal Report for Reporting
 2. Enterprise Architect for Designing
 3. Microsoft Visual SourceSafe for Software Version Control
 4. Microsoft Visio Enterprise Architect for Designing
 5. NUnit for Testing
 6. TestComplete for Testing
© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat